Klachtenregeling

Ik zie feedback als een belangrijk middel om de kwaliteit van mijn dienstverlening te verbeteren. Ik sta dan ook zeer open voor op- en aanmerkingen over de door mij geleverde diensten. Mocht er aanleiding zijn om een klacht in te dienen, dan hanteer ik daarvoor de volgende procedure:

 

1. Klachten over de diensten die ik lever (zowel inhoudelijk, organisatorisch als administratief) bespreekt u in eerste instantie met mij.

2. Als het gaat om een klacht over een door mij in te zetten trainer, bespreekt u die klacht in eerste met de persoon zelf en informeert u mij daarover.

3. Mocht dit voor u een onbevredigend resultaat hebben, dan dient u schriftelijk of per e-mail een formele klacht in bij John Sijnke Ontwikkeling & Reflectie.

4. U krijgt binnen 14 dagen een reactie op uw klacht, inclusief een aanbod om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

5. Indien de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid is maakt u dit, binnen 14 dagen na ontvangst van mijn reactie, schriftelijk of per e-mail kenbaar.

6. De klacht wordt dan voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie*.

7. Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail een ontvangstbevestiging van de klachtencommissie, inclusief informatie over de verdere procedure.

8. De klachtencommissie hoort beide partijen en beoordeelt of de klacht gegrond is en of u recht heeft op compensatie.

9. De eventuele compensatie kan niet hoger zijn dan de kosten voor de geleverde diensten waar de klacht betrekking op heeft.

10. De klachtencommissie doet binnen vier weken na indienen van de klacht een uitspraak. Mocht de commissie meer tijd nodig hebben om de klacht te onderzoeken, dan wordt u daar schriftelijk of per e-mail van op de hoogte gesteld.

11. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend.

12. Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld en gedocumenteerd.

13. Klachtgegevens worden voor de duur van vijf jaar bewaard, waarbij het vertrouwelijke karakter onverminderd van kracht blijft.

 

* De klachtencommissie bestaat uit:

Frans van der Burg, eigenaar van Frans Beweegt (info@fransbeweegt.nl)

Martin de Vor, eigenaar van DV Support (mdevor@kpnmail.nl)