Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden van ‘John Sijnke Ontwikkeling & Reflectie’ (hierna ‘opdrachtnemer’ te noemen) zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden en overeenkomsten van opdrachtnemer.

1.2 Algemene en andere door een opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden door opdrachtnemer uitsluitend geaccepteerd indien daar schriftelijk vastgelegde afspraken over zijn gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.3 Aanvaarding van een offerte of opdrachtbevestiging door een opdrachtgever, impliceert acceptatie van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarvoor opdrachtnemer voor de uitvoering derden betrekt.

1.5 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2: Overeenkomsten (offertes en opdrachtbevestigingen)

2.1 In overeenkomsten is de opdracht omschreven en worden de kosten vermeld. Tevens worden bijkomende kosten (zoals reiskosten en materiaalkosten) vermeld.

2.2 In elke overeenkomst wordt verwezen naar de algemene voorwaarden op de website van opdrachtnemer.

2.3 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en blijven van kracht voor de aangegeven geldigheidsduur.

2.4 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door ondertekening van een overeenkomst door de opdrachtgever én de ontvangst van een getekend exemplaar hiervan door opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

 

Artikel 3. Informatie en middelen

3.1 Opdrachtgever stelt opdrachtnemer tijdig en kosteloos alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en/of gegevens (zoals werkruimte met faciliteiten, informatie over deelnemers en documentatie van de organisatie) ter beschikking, waarvan in het voorbereidend overleg is vastgesteld dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

3.2 Indien kosten gemaakt worden voor een accommodatie en/of onderwijsondersteunende hulpmiddelen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

3.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en/of gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer verstrekt worden, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortkomende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 4 Uitvoering

4.1 Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit naar de eisen die aan een zorgvuldig en deskundig handelend opdrachtnemer kunnen worden gesteld.

4.2 Opdrachtnemer is, in overleg met opdrachtgever, gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.

4.3 Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, voldoen deze aan de criteria zoals vermeld op de website van opdrachtnemer.

4.4 In geval van overmacht bij opdrachtnemer (bijvoorbeeld ziekte) wordt direct contact opgenomen met de opdrachtgever en gezocht naar een passende oplossing (vervanging, verplaatsen van de activiteiten naar een later tijdstip).

4.5 Geplande activiteiten die door opdrachtgever binnen vijf werkdagen voorafgaande aan de activiteit worden afgezegd, kunnen door opdrachtnemer als uitgevoerd worden geacht en in rekening gebracht, afhankelijk van de redenen voor afzegging, zulks ter beoordeling aan opdrachtnemer.

 

Artikel 5 Annulering

5.1 Bij annulering van de getekende overeenkomst door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd 50% van de kosten van de op dat moment nog openstaande activiteiten in rekening te brengen.

5.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de periode welke in de overeenkomst is opgenomen.

5.3 Indien opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst niet nakomt is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

6.1 Informatie over de organisatie en de deelnemers is vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld. Zonder toestemming van de opdrachtgever of de betrokken deelnemers wordt hierover niets naar buiten gebracht. Deze verplichting geldt zowel gedurende de overeenkomst als na de beëindiging ervan en is ook van kracht voor eventueel in te zetten derden.

 

Artikel 7 Betaling

7.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.2 De batalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling kan opdrachtnemer administratiekosten en een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijk daarvoor geldende rente, in rekening te brengen.

7.3 Bij het in gebreke blijven van betaling, ondanks door opdrachtnemer verstuurde herinneringen, zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die opdrachtnemer  heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag alsnog te innen.

 

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1 Het intellectuele eigendom van door opdrachtnemer geleverde diensten berust bij opdrachtnemer.

8.2 Het auteursrecht van teksten, readers en ander geschreven of ondersteunend materiaal berust bij opdrachtnemer en mag door opdrachtgever niet voor andere doeleinden gebruikt worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer neemt bij een overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geen resultaatverplichting. 

9.2 Behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade (al dan niet geleden door opdrachtgever of derden). Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van derden die opdrachtnemer met medeweten van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

9.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal beperkt blijven tot de hoogte van het bedrag waarvoor de betreffende opdracht is verstrekt.

9.4 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever vervalt binnen één maand na beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 10 Klachten

10.1 Opdrachtnemer hanteert bij eventuele klachten een klachtenprocedure. Deze staat op de website van opdrachtnemer.

 

Deze algemene voorwaarden zijn op 24 april 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60236698.